DECRET ASPIRANTS ADMESOS i EXCLOSOS de peó de la brigada municipal

01/10/2019

Edicte d’aprovació de les bases i la convocatòria per a la provisió, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, d’una plaça de peó de la brigada i de la creació d’una borsa de treball

DECRET D’ALCALDIA                         

 

 

Per Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 22 de juliol de 2019, es van aprovar les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs oposició lliure, per a la provisió d’una plaça de peó de brigada, i la creació d’una borsa de treball per a la cobertura provisional de vacants, substitucions o altres situacions temporals.

 

Les bases i la convocatòria esmentades van ser publicades al Butlletí Oficial de la Província núm. 149 de data 5 d’agost de 2019, i l’extracte de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 7935, de data 8 d’agost de 2019.

 

D’acord amb la base reguladora cinquena de la convocatòria, el termini per a la presentació de sol·licituds s’ha iniciat el dia 9 d’agost de 2019 i ha finalitzat el dia 28 d’agost de 2019.

 

Durant el termini de presentació d’instàncies, s’han registrat d’entrada 4 sol·licituds de participació.

 

D’acord amb les bases esmentades, aquesta Alcaldia-Presidència, fent ús de les atribucions que li confereix la legislació vigent i, en particular, l’article 21.1.g) i h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 53.1.h) i i) del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,

 

RESOLC:

 

Primer.- Aprovar provisionalment la llista de persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu, mitjançant concurs oposició lliure, per a la provisió d’una plaça de peó de brigada, i la creació d’una borsa de treball per a la cobertura provisional de vacants, substitucions o altres situacions temporals:

 

Admeses:

 

Núm. Registre d’entrada

DNI

Persona aspirant

E2019002640

77***843L

C.M.S

E2019002622

***94039M

M.M.D

E2019002644

40339***K

E.C.S

E2019002661

402***601M

A.M.M.F

 

Excloses:

Cap.

 

Concedir un termini de 10 dies per a l’esmena o possibles reclamacions. Les al·legacions presentades es resoldran en el termini màxim dels trenta dies següents a la finalització del termini per a presentar-les. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entendran desestimades.

 

Segon.-  Nomenar els membres de l’òrgan de selecció:

 

  • Presidenta:

Titular: Sra. Susanna Vilarnau i Prujà

Suplent: Sra. Lídia Serra i Llobet

 

  • Vocal 1:

Titular: Sr. Pere Planes Teixidor

Suplent: Sra. Sònia Ramió Iglesias

 

  • Vocal 2:

Titular: Sr. Josep Ma. Mariscot Bas

Suplent: Sra. Ximena Fossa Boix

 

  • Vocal 3:

Titular: Sr. Issac Bolivar Urioz

Suplent: Sr. Jordi Collell Güell

 

  • Secretària:

Titular: Sra. Anna Prat i Viñas

Suplent: Sr. Jordi Font i Jornet

 

Tercer.- Nomenar a la Sra. Isabel Roura Teixidor, assessora de l’òrgan de selecció per a la realització de la prova de coneixement del nivell B1 de la llengua catalana.

 

Les persones aspirants que han de realitzar aquesta prova, per no haver acreditat estar en possessió del nivell B1 de català amb la documentació acreditativa corresponent, són:

 

Núm. Registre d’entrada

DNI

Persona aspirant

E2019002661

402***601M

A.M.M.F

 

 

Quart.- Determinar que l’òrgan de selecció es constituirà a Cornellà del Terri el dia 25 de setembre de 2019 , a les 9:00 del matí.

 

Cinquè.- Convocar les persones aspirants admeses el dia 25 de setembre de 2019, a les 9:10 hores, a l’Ajuntament de Cornellà del Terri, per a la realització del primer exercici, prova de llengua catalana.

 

Es fixa per a la realització de les proves de coneixement general i específic, el dia 25 de setembre de 2019, a les 10:15 hores a l’Ajuntament de Cornellà del Terri.

 

Sisè.-  Si no es presenten esmenes a la llista d’aspirants admesos i exclosos, es considerarà elevada a definitiva i no caldrà tornar-la a publicar. Si s’accepta alguna reclamació, es procedirà a notificar-la el recurrent en els termes que estableix la Llei 39/15, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Setè.-  Notificar aquesta resolució als membres de l’òrgan de selecció.

 

Vuitè.- Publicar la present resolució al tauler d’edictes de la Corporació i a la pàgina web municipal, www.cornelladelterri.cat .

 

 

Signat electrònicament