L’Ajuntament congela la majoria de taxes i impostos per l’any 2021

22/10/2020

Se suprimeix la taxa per la instal·lació de taules i cadires a la via pública, i els tributs que afecten el conjunt de la ciutadania es congelen i, per tant, no s’incrementarà el seu valor, mentre que altres es regulen o s’eliminen.

L’Ajuntament de Cornellà del Terri ha aprovat en el ple ordinari del mes d’octubre la contenció en la majoria d’ordenances fiscals i taxes municipals per al 2021. Per tant, els tributs que afecten el conjunt de la ciutadania (clavegueres, aigua, IBI) es congelen i es mantenen com l’exercici anterior i, en conseqüència, no s’incrementarà el seu valor. En paral·lel, altres tributs es regulen i altres simplement s’eliminen com a mesura per ajudar al sector de la restauració. Amb aquesta modificació, el consistori gaudirà de la liquiditat necessària per dur a terme les inversions previstes i per cobrir els serveis bàsics amb els mateixos cànons de qualitat que fins ara.

La novetat més destacada és la supressió al cent per cent de la taxa per a la instal·lació de taules i cadires a la via pública de bars i restaurants, una decisió que té com a objectiu contribuir a la protecció d’aquesta activitat al poble. De l’IVTM (Impost de Vehicles de Tracció Mecànica) es bonificarà el 50% en aquells cotxes antics que tinguin més de 25 anys, sempre que el contribuent tingui en propietat un altre vehicle que tributi al cent per cent. Per altra banda, els vehicles que siguin cent per cent elèctrics gaudiran també d’una bonificació del 25%.

Pel que fa a l’IAE (Impost d’Activitats Econòmiques), es regularà el coeficient de situació per igualar-lo amb el que tenen alguns municipis veïns amb polígons industrials. Fins ara, aquest valor a Cornellà era baix i continuarà a la franja baixa, ja que a partir d’ara passarà d’1,60 a 1,80 per a aquelles empreses que s’ubiquin al polígon industrial i d’1,7 a 1,8 per a la resta. En tots els casos (siguin empreses petites, mitjanes o grans), la puja és perfectament assumible i no perjudica en cap cas la seva viabilitat financera.

Adequació

Pel que respecte a l’ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres),  el tipus de gravamen puja del 2,75% al 3,00%. Així doncs, s’adequa al moment actual d’aquesta activitat en concret que es va baixar a causa de la crisi de la construcció i que durant anys s’ha mantingut al 2,75%. A més a més, l’alça és a la baixa, ja que abans de l’esmentada crisis estava situada en el 3,01%.

L’alcalde de Cornellà del Terri, Salvador Coll, assegura que “aquesta és la millor fórmula per fer front al nou plantejament econòmic derivat de la pandèmia. D’aquesta manera, el poble continuarà amb el seu progrés sostenible i mantindrà l’actual situació de benestar gaudint d’uns serveis de qualitat”.

La congelació i l’eliminació d’impostos són “mesures que creiem que s’han de prendre per donar un cop de mà als ciutadans i ciutadanes”, i respecte a les empreses explica que “s’ha fet una comparació amb l’impost que es paguen en altres pobles i pensem que Cornellà havia de quedar en una situació d’igualtat. En tot cas, el valor de més que hauran de fer front les empreses és raonable i sempre segons el seu volum de negoci”. A tall d’exemple, l’alcalde ha explicat que “segons el seu volum de negoci, per una petita empresa el cost addicional serà d’uns 50 euros anuals, mentre que per a les mitjanes i grans empreses suposarà un augment a l’any d’uns 250 euros”.