ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DE LES INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES MUNICIPALS

06/04/2021

Edicte sobre l’aprovació inicial de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions solars fotovoltaiques municipals

 

El Ple de la corporació, en sessió extraordinària de data 18 de febrer de 2021, va acordar aprovar inicialment l’ordenança fiscal reguladora núm. 18 per la cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions solars fotovoltaiques municipals.

 

De conformitat amb els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 8.1, 52.2. d i 178.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 63 i ss. del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals, se sotmet l'expedient a informació pública durant el termini de trenta dies, a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents.

 

Durant l’esmentat termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament adreça https://cornelladelterri.cat.

 

Si transcorregut aquest termini no s'haguessin presentat reclamacions, es considerarà aprovat definitivament aquest acord sense necessitat de prendre cap altre acord exprés i es procedirà a la publicació del text íntegre de l’ordenança en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

 

 

Salvador Coll i Baucells

Alcalde

 

Signat electrònicament

 

Informació addicional