SUBVENCIONS A FAMÍLIES I PROFESSIONALS - COVID 19

17/03/2021

Anunci sobre aprovació inicial de les bases reguladores de les subvencions destinades a famílies empadronades a Cornellà del Terri i als professionals establertes al municipi amb motiu de la crisi sanitària i econòmica generada per la Covid-19

 

El Ple de la corporació, en sessió extraordinària, de data 18 de febrer de 2021, va aprovar inicialment, per unanimitat, les bases reguladores específiques i convocatòria de les subvencions destinades a famílies empadronades a Cornellà del Terri i als professionals establertes al municipi amb motiu de la crisi sanitària i econòmica generada per la Covid-19, d’acord amb el contingut següent:

 

“Bases reguladores per a la concessió d’ajuts als professionals afectats pel cessament obligatori de l’activitat en virtut del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID- 19 i de la resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció  del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, modificada per la resolució SLT/2568/2020, de 19 d’octubre