ANUNCI DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT

ANUNCI DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT

 

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del Pla Local de Joventut, es recull opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

 

  1. a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
  2. b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.
  3. c) Els objectius de la norma.
  4. d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

 

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de vint dies a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci a la web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

Donar resposta a les demandes formulades pels joves, tant en aspectes educatius, professionals, cohesió social i poder atendre les inquietuds que els puguin sorgir en aquesta etapa de la vida.

Donat que la joventut és un període del cicle vital en el que es produeixen un seguit de transicions, educatives, laborals, residencials, familiars i ciutadanes, tot construint el seu projecte vital i poder oferir eines per gestionar decisions que a vegades solen ser complicades.

Necessitat i Oportunitat de la seva aprovació

Implementar línies estratègiques que identifiquin les prioritats que s’hauran de desenvolupar com:

-          Polítiques de participació i cultura

-          Polítiques educatives

-          Polítiques d’emancipació

-          Polítiques d’esport i salut

-          Polítiques de cohesió social i equilibri territorial

Objectius del Pla

Els objectius generals del Pla són:

-          Treballar en la concreció i consolidació de la participació jove al municipi de Cornellà del Terri

-          Fer polítiques de joventut inclusives per arribar a més joves d’una forma més efectiva

Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries

Orientar-los a través d’aquest Pla que ha de ser flexible, adaptable i obert al diàleg amb l’objectiu d’empoderar a les persones joves com a ciutadans de ple dret, implicant-los activament en la vida del municipi i convertint-los en protagonistes i ciutadans actius i implicats

 

Signat electrònicament,