CONSULTA PÚBLICA REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT DOMICILIARI D’AIGUA POTABLE

ANUNCI DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT DOMICILIARI D’AIGUA POTABLE

 

 

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del reglament regulador del servei municipal d’abastament domiciliari d’aigua potable, es recull opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

 

  1. a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
  2. b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.
  3. c) Els objectius de la norma.
  4. d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

 

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de vint dies a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci a la web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

 

Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

La regulació actual del servei públic d’abastament d’aigua va ser aprovada l’any 1993,  fa més de vint-i-vuit anys, mitjançant el corresponent reglament municipal. Passat aquest temps és necessari adaptar la regulació del servei a noves necessitats tècniques i socials, com els avenços tecnològics tant en els aspectes de prestació del servei com en les instal·lacions vinculades al consum dels usuaris, els sistemes d’estalvi d’aigua, els mecanismes de transparència i participació, la regulació en els períodes de sequera.

Necessitat i Oportunitat de la seva aprovació

Passats més de vint-i vuit anys des de l’aprovació de l’aprovació del Reglament regulador del servei d’abastament d’aigua potable, és des de tot punt de vista necessari i oportú procedir a la seva revisió. Revisió que s’ha de realitzar de forma separada entre abastament, atès que són matèries que si bé conflueixen en el mateix cicle integral de l’aigua, tenen un desenvolupament legislatiu i una naturalesa tècnica diferent, i es troben contemplades com a serveis públics i competències diferenciades en la normativa de regim local.

D’una banda, com s’ha comentat anteriorment, hi ha un seguit de qüestions tècniques i socials que demanen una nova regulació més moderna.

De l’altre, des del punt de vista jurídic cal adaptar la regulació del servei als canvis normatius que s’han anat produint, entre els que són d’especial rellevància els que fan referència als drets dels usuraris previstos en el codi de consum, i els que regulen les mesures per evitar la pobresa energètica, afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i evitar la suspensió del subministrament del servei en els casos en que quedi acreditada la vulnerabilitat de l’usuari.

I finalment, a tots aquests arguments hi conflueix també la raó de la oportunitat, en tant que desembre de 2019 va finalitzar la concessió del servei públic d’abastament d’aigua atorgada al gestor actual, que continua prestant el servei en virtut d’una prorroga forçosa, i l’Ajuntament està en procés de definició de la futura forma de gestió, i en aquest procés és necessari incorporar en els documents que han de formar part de l’expedient, el projecte de Reglament del servei, d’acord amb el que preveu el Decret 179/1995 pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Objectius de la norma

El text del Reglament tindrà aquest contingut mínim:

-          Disposicions generals

-          Elements material del servei i instal·lacions

-          Del consum i sistemes de mesura i facturació

-          Contractació del subministrament

-          De les reclamacions i infraccions

-          Règim jurídic aplicable en situació d’excepcionalitat o d’emergència de sequera

-          Mesures d’atenció solidària de subministraments bàsics. Pobresa energètica

Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries

L’opció de no regular aquesta qüestió ha estat descartada atès que, d’acord amb l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, el municipi és competent en matèria d’abastament d’aigua, clavegueram i tractament d’aigües residuals, i l’article 26.1 de la referida llei estableix l’obligatorietat de que tots els municipis, per sí o associats, prestin serveis d’abastament domiciliari d’aigua potable i a l’hora que l’article 86 declara la reserva en favor de les Entitats locals dels dits serveis que els considera essencials.

 

Signat electrònicament,