Edicte aprovació inicial memòria valorada - Arranjament Camins Rurals Malmesos pel temporal Glòria

Edicte d’aprovació inicial d’una memòria valorada

 

Per decret d’alcaldia núm. 2020DECR000057, de data 24 de març de 2020, s’ha aprovat inicialment la memòria valorada d’arranjament de camins rurals malmesos pel temporal Glòria del mes de gener de 2020, redactada per l’enginyer de camins, canals  i ports del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, Sr. Josep Alemany i Masgrau, amb un pressupost d’execució de setanta-cinc mil vint-i-quatre amb vuitanta-sis cèntims (75.024,86€), IVA inclòs.

 

En compliment amb allò establert en l’article 37 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en matèria d’aprovació de projectes d’obres locals, es sotmet l’acord a informació pública pel termini de 30 dies, per tal que tots aquells que es considerin afectats per l’actuació esmentada puguin formular les observacions i les reclamacions que creguin convenients, entenent-se definitivament aprovat si no se’n formulen.

 

L’expedient es pot consultar a la Secretaria d’aquest Ajuntament, situat al carrer Mn. Jacint Verdaguer, núm. 4, de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores. Així mateix, també, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament adreça https://cornelladelterri.cat .

 

 

Signat electrònicament,