Edicte sobre d’aprovació inicial de projectes d’obres - Crta Medinyà

 

Edicte sobre d’aprovació inicial de projectes d’obres

 

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, de data 17 d’octubre de 2022, va aprovar inicialment el projecte d’urbanització de la ctra. de Medinyà, entre la casa consistorial i el pavelló municipal, redactat pel Sr. Josep Maria Alemany Masgrau, enginyer de camins, canals i ports del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, amb un pressupost d’execució del contracte de 153.307,96 euros (IVA inclòs) desglossat per fases.

 

En compliment amb el que estableix l’article 37 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en matèria d’aprovació de projectes d’obres locals, es sotmet l’acord a informació pública pel termini de 30 dies, per tal que tots aquells que es considerin afectats per l’actuació esmentada puguin formular les observacions i les reclamacions que creguin convenients, entenent-se definitivament aprovat si no se’n formulen.

 

L’expedient es pot consultar a la Secretaria d’aquest Ajuntament, situat al carrer Mn. Jacint Verdaguer, núm. 4, de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores. Així mateix, el projecte estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament adreça https://cornelladelterri.cat .

 

 

 

Salvador Coll i Baucells

Alcalde

Signat electrònicament